Lưu trữ hàng tháng: Tháng 12 năm 2011

Phiên bản mới: r2736 3 Multiplayer Demo Cập nhật

Như bạn đã biết, việc phát hành cuối cùng (r2678) đã có một số tai nạn thường xuyên. Chúng tôi đã cố định những tai nạn và thêm vào một vài tính năng bổ sung, và bây giờ chúng ta có một bản cập nhật mới đã sẵn sàng! Nhận được nó từ trang tải. Nếu bạn có một trong các phiên bản trước được cài đặt (hoặc r2411 r2678), bạn sẽ chỉ cần 14MB cập nhật bản vá.
Tiếp tục đọc

Phiên bản mới: r2678 3 Multiplayer Demo

Dưới hai tháng kể từ khi phát hành cuối cùng chúng tôi có một bản demo mới đã sẵn sàng! Như mọi khi, bạn có thể tìm thấy nó trên trang tải. Nếu bạn đã có các phiên bản trước được cài đặt (r2411), bạn sẽ chỉ cần 14MB cập nhật bản vá. (Kam_remake_update_r2678.exe)
Tiếp tục đọc