Lưu trữ hàng tháng: June 2013

Phiên bản mới: r5503: Scripting Demo

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn của bạn, Kam làm lại kịch bản Demo là cuối cùng đã sẵn sàng!

UPDATE (30/06/2013): Chúng tôi đã cố định một rò rỉ bộ nhớ trong máy chủ chuyên dụng và thực thi phát hành máy chủ được cập nhật (r5047). Bạn có thể lấy ZIP mới về trang tải. Nhà khai thác máy chủ vui lòng cập nhật!

Bạn có thể tìm thấy nó trên trang tải. Nếu bạn đã có các phiên bản trước được cài đặt (r4179), bạn chỉ cần tải về cài đặt bản cập nhật (42MB), nếu không bạn sẽ cần cài đặt đầy đủ (258mb).
Tiếp tục đọc