Tải về

Để chơi Kam làm lại bạn được yêu cầu phải có Knights và Thương: Nông dân nổi dậy được cài đặt. Bạn sẽ không thể cài đặt các Kam làm lại mà không có nó. Nó có thể được mua và tải về ngay lập tức từ nhiều cửa hàng trực tuyến bao gồm GOG.com:


Mua Knights và Thương: Nông dân nổi loạn trên GOG.com

Nếu bạn mua Knights và Thương: Nông dân nổi loạn bằng cách sử dụng liên kết ở trên, chúng tôi nhận được một tỷ lệ phần trăm nhỏ của việc bán, hỗ trợ dự án và giúp cho các máy chủ của chúng tôi chạy. Nếu bạn muốn đóng góp hơn nữa cho dự án bạn cũng có thể đóng góp trực tiếp cho chúng tôi.

Phiên bản GOG.com đã được thử nghiệm để tương thích với trình cài đặt Kam làm lại, nhưng một số phiên bản mà có sẵn trực tuyến có thể không, tùy thuộc vào định dạng được sử dụng bởi các nhà xuất bản. Cài đặt từ một hiệp sĩ và thương hợp pháp: Nông dân nổi loạn CD cũng cần được tương thích với trình cài đặt Kam làm lại.

Phiên bản mới nhất: Kam Remake r6720 (2014/10/12)

Tải về kam_remake_full_r6720.exe Downloaded 451663 times –323 MB

Tên Kích thước Số lượt truy cập Liên kết
Đầy đủ cài đặt
kam_remake_full_r6720.exe
323 MB 451663 Tải về
Cập nhật từ phiên bản trước
kam_remake_update_r6720.exe
97 MB 44720 Tải về
Server chuyên dụng thực thi
kam_remake_server_r6720.zip
2 MB 30873 Tải về

Phiên bản cũ

Phiên bản cũ có thể được tìm thấy trong các Tải về Lưu trữ.

Mac OSX và Linux

Xin vui lòng đọc của chúng tôi hướng dẫn để chạy Kam làm lại trên Mac OSX và Linux.