Lưu trữ hàng tháng: April 2013

Phát triển blog

Trong một thời gian, chúng tôi đã thảo luận việc tạo ra một blog để đăng bài viết về sự phát triển của Kam làm lại. Gần đây chúng tôi theo sau thông qua ý tưởng này và tạo ra các blog, nó có thể được xem tại đây:

https://www.kamremake.com/devblog/

Các bài viết sẽ thảo luận về các khía cạnh kỹ thuật của dự án và phản ánh trên những bài học mà chúng tôi đã học được thông qua sự phát triển của Kam làm lại.

Cạnh tranh nhiệm vụ kịch bản

We are please to announce the first KaM Remake map competition, organised and coordinated by Ben from the KaM community 🙂
Tiếp tục đọc

Sắp có: Scripting Demo

Chúng tôi đang chuẩn bị phát hành một bản cập nhật lớn cho Kam làm lại. Cải tiến bao gồm kịch bản năng động, cải tiến biên tập bản đồ lớn, có thể điều chỉnh tốc độ trò chơi trong nhiều người và thay đổi sự cân bằng.
Tiếp tục đọc