Lưu trữ hàng tháng: August 2013

Lỗi trong nhiệm vụ TSK 18

Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo lỗi kể từ khi phát hành về việc nhiệm vụ 18 không thể chiến thắng vì AI sẽ gửi một bầy binh lính đến căn cứ của người chơi. Chúng tôi đã kiểm tra nhiệm vụ và thực sự có một lỗi. Tôi vừa gửi cho những người đã báo cáo lỗi trong tháng trước một tập lệnh đã sửa, nếu bản sửa được chấp nhận, chúng tôi sẽ tải tập lệnh đó lên công khai.

Thông tin công nghệ cho người vẽ bản đồ:
Lỗi đã xuất hiện kể từ trước các cuộc tấn công AI r4179 sẽ sao chép các thuộc tính bị thiếu từ cuộc tấn công trước đó, nhưng sau cuộc tấn công r4179, các cuộc tấn công được khởi tạo bằng số 0 mỗi lần. Điều này có nghĩa là để hoạt động bình thường, các cuộc tấn công cần phải có tất cả các trường được liệt kê một cách rõ ràng. Trường bị ảnh hưởng nhiều nhất là độ trễ tấn công - nó sẽ được đặt thành 0 thay vì sao chép giá trị tấn công trước đó.