Lưu trữ hàng tháng: August 2013

Lỗi trong TSK nhiệm vụ 18

Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo lỗi kể từ khi phát về nhiệm vụ 18 là không thể để giành chiến thắng bởi vì AI sẽ gửi đám lính cho người chơi cơ sở. Chúng tôi đã kiểm tra nhiệm vụ và thực sự có một lỗi. Tôi vừa mới gửi tất cả những người đã báo cáo các lỗi trong tháng vừa qua một kịch bản cố định, nếu việc sửa chữa sẽ được chấp nhận, chúng tôi sẽ tải nó lên cho công chúng.

Thông tin công nghệ cho làm bản đồ:
Lỗi xuất hiện từ trước khi các cuộc tấn công AI r4179 sẽ sao chép các thuộc tính mất tích từ cuộc tấn công trước đó, nhưng sau khi r4179 các cuộc tấn công được khởi tạo với zero mỗi lần. Điều này có nghĩa rằng để được làm việc đúng các cuộc tấn công cần phải có tất cả các lĩnh vực được liệt kê một cách rõ ràng. Lĩnh vực bị ảnh hưởng nhất là sự chậm trễ tấn công - nó sẽ được thiết lập là 0 thay vì sao chép giá trị tấn công trước đó.