Lưu trữ hàng tháng: Tháng 1 năm 2014

Tournament mùa đông

Các thành viên của cộng đồng của chúng tôi Sado và Mixons đang tổ chức một giải đấu 2 vs 2. Giải đấu sẽ được chơi trong một phiên bản beta đặc biệt của Kam làm lại hỗ trợ nhiều người sống dõi thêm. Điều này sẽ cho phép rất nhiều các trò chơi giải đấu để được sống trực tiếp và commentated vì vậy ai cũng có thể xem. Một số trong những dòng hy vọng sẽ có bình luận khách, bao gồm cả người chơi Kam đầu và các nhà phát triển Kam làm lại.
Tiếp tục đọc