Lưu trữ hàng tháng: Tháng 4 năm 2015

Báo tỉnh Knights

Vì vậy, đây là nó - thông báo lớn của các dự án bí mật.

kp_logo_2

Chúng tôi thảo luận những loại trò chơi mới, chúng tôi có thể làm, phát triển, phong cách, sự cân bằng, những ý tưởng mới. Kể từ khi còn tạo mẫu bận rộn (nhớ những April Fools 3D render), lập trình địa hình 3D mới và các công cụ vẽ, kế hoạch đơn vị gian lận và hình động, mô hình 3D, vẽ phác thảo. Tôi đã phải thuê người tự do để giúp đỡ với nó quá.

Dưới đây là trong tất cả vinh quang hiện tại của nó:

2016/02/15 khác thị trấn ai

Official devblog tỉnh Knights hiện tại là: https://www.knightsprovince.com/
Đó là chuyện riêng trong năm qua, có thể nhìn thấy chỉ có một vài người. Bây giờ là công cộng! Bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin về các dự án đó, mà tôi đã gửi trong suốt năm qua và một nửa. Kiểm tra các phương tiện để xem màn hình và tác phẩm nghệ thuật.

phiên bản Alpha có sẵn để tải về và chơi!

Preempting câu hỏi về số phận của KAM Remake - Tỉnh Knights đã được tiến hành cho 1,5 năm qua, cùng tồn tại với sự phát triển Kam Remake bên-by-side. Một số thay đổi đã đi từ KMR để KP, một số theo hướng khác. Biết rằng, cần cung cấp cho bạn cảm giác tốt về cách tiếp tục phát triển Kam Remake sẽ cùng tồn tại với tỉnh Knights.

Followup trên 1 Aprils bài

Đêm nay là 02 tháng 4 và một số điều cần phải được giải thích.

Đầu tiên của tất cả - cả hai chúng tôi (tôi và Lewin) muốn cảm ơn bạn tất cả mọi người cho ý kiến ​​phản hồi. Chúng tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực vào Kam Remake và nó thực sự được thưởng để thấy sự phát triển và hỗ trợ cộng đồng. Dự án sẽ không bao giờ được như vậy tiên tiến mà không có sự cộng đồng xung quanh nó. Nó thực sự rất có ý nghĩa đối với chúng tôi để có sự hỗ trợ của bạn trong công việc của chúng tôi.

Như nhiều bạn đã tìm ra, Aprils 1 bài là một trò đùa. Chúng tôi không chán với đồ họa 2D pixely và Kam hình ảnh động. Chúng tôi không uống rượu và pixely như các tân binh chỉ là cách họ đang có, mà không cần thêm râu. Những hình ảnh trong bài đã được chế tác ở Lightwave 3D (3D Max thay thế) trong một vài buổi tối.

Tuy nhiên ...

Tiếp tục đọc