Lưu trữ hàng tháng: Tháng 5 năm 2014

Ham Lưu ý trên Mac OSX

Chúng tôi thường xuyên nhận được email từ người chơi đòi hỏi chúng tôi nếu họ có thể chơi Kam làm lại trên máy Mac của họ. Chúng tôi có một số tin tốt cho những người chơi!

PaulTheTall đã thực hiện một Wrapper rượu vang da để chạy Kam làm lại theo Mac OSX. Rutger từ cộng đồng fan hâm mộ của chúng tôi thực hiện một video hướng dẫn giải thích làm thế nào để sử dụng nó:

Để biết thêm thông tin và một video hướng dẫn thay thế, hãy truy cập của chúng tôi Mac OSX và Linux trang. Let us know in the comments if you get KaM Remake running on your Mac 🙂