Lưu trữ hàng tháng: November 2012

Cập nhật máy chủ r4186

Chúng tôi tìm thấy một lỗi trong các máy chủ Linux dành riêng đã gây ra một số vấn đề với các trò chơi mạng trong phiên bản mới nhất của chúng tôi, bao gồm cả trò chơi để không bắt đầu.
Tiếp tục đọc

Mới phát hành: r4179: 5 Multiplayer Demo Cập nhật 1

Hôm nay chúng tôi đã phát hành một bản cập nhật nhỏ với một số bản sửa lỗi quan trọng và cải tiến. Bạn sẽ tìm thấy nó trên tải trang.
Tiếp tục đọc